Δωρεν Δοκιμαστικ Περοδος 10 Ημερν

Μπορετε να δημιουργσετε ναν λογαριασμ και να δοκιμσετε την εφαρμογ εντελς δωρεν για 10 ημρες!
Εν αντιμετωπσετε οποιαδποτε δυσκολα μπορετε να μας στελετε να email και θα προσπαθσουμε να σας απαντσουμε το συντομτερο δυνατν (συνθως εντς λγων ωρν)
Εν αντιμετωπσετε δυσκολες με τα χιλιοστ των διαμερισμτων μπορετε να μας στελετε τον πνακα χιλιοστν των διαμερισμτων μα προηγομενη κατσταση κοινοχρστων και να τα εισγουμε εμες στον λογαριασμ σας την πρτη φορ

Ξεκινστε Σμερα!


  Δωρεν Δοκιμαστικ Περοδος 10 ημερν

/

koinoxrista24.gr

Ο επισκπτης / χρστης των σελδων και των υπηρεσιν του Δικτυακο μας τπου οφελει να διαβσει προσεκτικ τους ρους χρσης και τις προποθσεις παροχς υπηρεσιν που ακολουθον πριν απ την επσκεψη τη χρση των σελδων και των υπηρεσιν μας και σε περπτωση διαφωνας οφελει να μην κνει χρση τους. Ειδλλως τεκμαρεται τι τους αποδχεται και παραχωρε τη συγκατθεση του. Οι κατωτρω ροι χρσης ισχουν για το σνολο του περιεχομνου και για τι γενικ περιλαμβνεται στις σελδες του Δικτυακο μας τπου.

Το koinoxrista24.gr δεν ειναι υπευθυνο για τον τρπο χρσης της εφαρμογς απ τον εκστοτε χρστη. Τα εξαγμενα απ την εφαρμογ στοιχεα εναι αποκλειστικ ευθνη του χρστη και το koinoxrista24.gr δεν σχετζεται σε καμμα περπτωση με αυτ.

Δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας

Το σνολο του περιεχομνου του Δικτυακο μας τπου, συμπεριλαμβανομνων, ενδεικτικ αλλ χι περιοριστικ, κειμνων, ειδσεων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδιαγραμμτων, απεικονσεων, παρεχμενων υπηρεσιν και γενικ κθε εδους αρχεων αποτελε αντικεμενο πνευματικς ιδιοκτησας και διπεται απ τις εθνικς και διεθνες διατξεις περ Πνευματικς Ιδιοκτησας, με εξαρεση τα ρητς αναγνωρισμνα δικαιματα τρτων. Συνεπς, απαγορεεται ρητ η αναπαραγωγ, αναδημοσευση, αντιγραφ, αποθκευση, πληση, μετδοση, διανομ, κδοση, εκτλεση, «φρτωση (download)», μετφραση, τροποποηση με οποιονδποτε τρπο, τμηματικ η περιληπτικ χωρς τη ρητ προηγομενη γγραφη συνανεση της Δικαιοχου.

Κατ' εξαρεση, επιτρπεται η μεμονωμνη αποθκευση και αντιγραφ τμημτων του περιεχομνου σε απλ προσωπικ υπολογιστ για αυστηρ προσωπικ χρση, χωρς πρθεση εμπορικς λλης εκμετλλευσης και πντα υπ την προπθεση της αναγραφς της πηγς προλευσς του, χωρς αυτ να σημανει καθ' οιονδποτε τρπο παραχρηση δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας.

,τι λλο περιλαμβνεται στις ηλεκτρονικς σελδες του Δικτυακο μας τπου και αποτελε κατοχυρωμνα σματα και προντα πνευματικς ιδιοκτησας τρτων ανγεται στη δικ τους σφαρα ευθνης και ουδλως χει να κνει με τον δικ μας Δικτυακ τπο.

Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων

Η Ιστοσελδα http://www.koinoxrista24.gr διαθτει ενσωματωμνο κωδικ Google Analytics, σμφωνα με τον οποο, κατ την επσκεψ σας, αποθηκεονται συγκεκριμνα στοιχεα πως η ημερομηνα της επσκεψης, ο χρνος που παραμενατε στην ιστοσελδα, ο τπος απ που λαβε χρα η επσκεψη, και λλα, σμφωνα πντα με την Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων της Google SA.

Τα στοιχεα αυτ δεν μπορον να οδηγσουν σε καμα περπτωση στην ερεση του χρστη, και ο μοναδικς σκοπς τους εναι η σωστ λειτουργα του προγρμματος κοινοχρστων. Προσωπικ σας δεδομνα αποθηκεονται ΜΟΝΟ εφσον εσες εκουσως τα καταχωρσετε σε αντστοιχα πεδα στην εφαρμογ. Το koinoxrista24.gr δεν πρκειται να γνωστοποισει σε τρτους, εξαιρουμνης σχετικς πρβλεψης απ το νμο τις αρμδιες αρχς, προσωπικ δεδομνα, που σας αφορον και προσδιορζουν την ταυττητ σας, πως το νομα, την ημερομηνα γννησης, την ταχυδρομικ ηλεκτρονικ διεθυνσ σας, και τα οποα χουν ενδεχομνως αποσταλε απ εσς ηλεκτρονικ.

Τα στοιχεα των διαμερισμτων (Ονοματεπνυμα, Χιλιοστ Συμμετοχς, κλπ) χρησιμοποιονται αποκλειστικ για τη σωστ λειτουργα της εφαρμογς. Σε καμμα περπτωση το koinoxrista24.gr δεν πρκεται να δσει τα στοιχεα αυτ σε τρτους αλλ οτε να τα χρησιμοποισει για λλους λγους πραν της χρσης για την οποα τα εισγαγε στην εφαρμογ ο χρστης-διαχειριστς.

Σε κθε περπτωση και κατ' εφαρμογ της κεμενης νομοθεσας (ν. 2472/1997 και ν.3471/2006) «Περ Προστασας του Ατμου απ την Επεξεργασα Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα" πως ισχει, διατηρετε το δικαωμα πρσβασης, αντρρησης τροποποησης, διρθωσης και κατργησης οποιωνδποτε προσωπικν σας δεδομνων με την υποβολ μιας απλς ατησης προς το koinoxrista24.gr.

λα τα δεδομνα αποθηκεονται σε κεντρικος υπολογιστς του δικτου, οι οποοι λειτουργον υπ καθεστς υψηλο επιπδου ασφαλεας και οι οποοι προστατεονται απ ακατλληλη χρση και δεν εναι προσβσιμοι σε μη εξουσιοδοτημνα τομα.

Το koinoxrista24.gr διασφαλζει την τρηση των αρχν Προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα κατ τη χρση των υπηρεσιν του παρντος δικτυακο τπου αναφορικ με το ηλεκτρονικ εμπριο και τις πωλσεις απ απσταση, σε συμφωνα και συμμρφωση προς το διεθνς, ευρωπακ και εσωτερικ ελληνικ δκαιο και συγκεκριμνα με τις διατξεις του Ν.2251/1994 για την προστασα του καταναλωτ, την οδηγα 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικ εμπριο, καθς και του Ν. 2472/1997 για την προστασα του ατμου και των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το ρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Το koinoxrista24.gr δηλνει ρητς τι δεν πρκειται να προβε σε οποιαδποτε παρνομη αθμιτη χρση των προσωπικν σας δεδομνων και δε μεταβιβζει με καθ’ οιονδποτε τρπο και για οιαδποτε αιτα προς οποιονδποτε τρτο προσωπικ στοιχεα και πληροφορες των χρηστν/επισκεπτν. Τα προσωπικ σας στοιχεα στερα απ ατησ σας διαγρφονται οριστικ και δεν παραχωρονται με κανναν τρπο σε οιονδποτε. Η υποβολ στοιχεων με σκοπ τη χρση των υπηρεσιν του koinoxrista24.gr επχει θση υπεθυνης δλωσης του Ν.1599/1986 και επομνως οποιαδποτε ψευδς δλωση στοιχεων μπορε να επισρει τις κατ’ ρθρο 22 παρ.6 του νμου προβλεπμενες κυρσεις.

Το koinoxrista24.gr δεν θα προσπελσει τα στοιχεα που χουν εισαχθε στους λογαριασμος των χρηστν της εφαρμογς παρ μνο εν του ζητηθε να παρμβει για να εισγει, ελγξει, κλπ τον τρπο και την ορθτητα της εισαγωγς των στοιχεων στην εφαρμογ.

Ισχον Δκαιο

λες οι συναλλαγς που πραγματοποιετε μσω του koinoxrista24.gr διπονται και προστατεονται απ το Διεθνς και Ευρωπακ δκαιο που ρυθμζει θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο (Οδηγα 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθς επσης και απ το Νμο περ προστασας του καταναλωτ (Ν. 2251/1994) που ρυθμζει θματα σχετικ με τις πωλσεις απ απσταση, πως αυτς συμπληρθηκε-τροποποιθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013)

Υποχρεσεις επισκπτη / χρστη

Ο επισκπτης / χρστης του Δικτυακο μας τπου οφελει αφενς μεν να συμμορφνεται με τους καννες και τις διατξεις του Ελληνικο, Ευρωπακο και Διεθνος Δικαου και τη σχετικ νομοθεσα που διπει τις τηλεπικοινωνες, αφετρου δε να απχει απ κθε παρνομη και καταχρηστικ χρση του περιεχομνου και των υπηρεσιν του Δικτυακο μας τπου. Επσης, οφελει να συμπεριφρεται κσμια, ευγενικ και διακριτικ κατ την διρκεια επσκεψς του και χρσης του Δικτυακο μας τπου, εν απαγορεεται ρητ η υιοθτηση πρακτικν αθμιτου ανταγωνισμο λλων που αντκεινται στην NETIQUETTE ( Κδικας Συμπεριφορς Χρηστν ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδποτε ζημα προκληθε στο Δικτυακ μας τπο στο Δκτυο γενικτερα απορρουσα απ την κακ αθμιτη χρση των σχετικν υπηρεσιν απ τον χρστη / επισκπτη ανγεται στη σφαρα της αποκλειστικς του ευθνης.

Οι χρστες της διαδικτυακο τπου koinoxrista24.gr χουν δικαωμα να δημιουργον μνο ναν (1) λογαριασμ αν πολυκατοικα. Για τους χρστες οι οποοι δημιουργον περισστερους απ ναν λογαριασμ με σκοπ να εκμεταλλευτον το δωρεν 10μερο θα διαγρφεται ο λογαριασμς τους. Το koinoxrista24.gr διατηρε το δικαωμα να κινηθε νομικ εναντον των χρηστν που επανειλημμνα παραβανουν τον ρο αυτ.

Περιορισμς ευθνης Δικτου

Η Δικαιοχος χωρς να εγγυται και συνεπς να ευθνεται, καταβλλει τη μγιστη δυνατ προσπθεια, στε οι πληροφορες και το σνολο του περιεχομνου να διπονται απ τη μγιστη ακρβεια, σαφνεια, χρονικ εγγτητα, πληρτητα, ορθτητα και διαθεσιμτητα. Σε καμα περπτωση, συμπεριλαμβανομνης και αυτς της αμλειας, δεν προκπτει ευθνη της Δικαιοχου για οιαδποτε ζημα τυχν προκληθε στον επισκπτη / χρστη εξ αφορμς αυτς της χρσης του δικτυακο μας τπου.

Οι πληροφορες και οι υπηρεσες παρχονται «ως χουν», χωρς καμα εγγηση ρητ μμεση, τις οποες λες ρητ αρνεται η Δικαιοχος, ακμη και εκενες περ εμπορευσιμτητας καταλληλτητας.

, , . .

Η Δικαιοχος σε καμα περπτωση δεν εγγυται την αδικοπη και νευ λαθν παροχ των υπηρεσιν και του περιεχομνου της, οτε ακμη την λλειψη «ιν», ετε πρκειται για το Δικτυακ της τπο, ετε για κποιο λλο site server μσω των οποων λαμβνετε το περιεχμενο της.

Ως εκ τοτου η Δικαιοχος δεν ευθνεται σε καμα περπτωση για τυχν αποθετικς ζημες διαφυγν κρδος, μεση μμεση ζημα, λψη απφασης, διενργεια μη χρηματιστηριακς λλης επενδυτικς συναλλαγς προερχμενη απ την χρση του Δικτυακο της τπου. 

Δεσμο (links) προς λλα sites

Ο Δικτυακς μας τπος δεν ευθνεται για το περιεχμενο και τις υπηρεσες λλων δικτυακν τπων στους οποους παραπμπει μσω « δεσμν », hyperlinks διαφημιστικν banner οτε εγγυται τη διαθεσιμτητ τους. Προβλματα που τυχν προκψουν κατ την επσκεψη / χρση των δικτυακν τπων στους οποους παραπμπουμε ανγονται αποκλειστικ και μνο στη σφαρα ευθνης των αντστοιχων δικτυακν τπων, που και οφελετε να απευθνεστε. Η παραπομπ σε λλους δικτυακος τπους γνεται προς διευκλυνση των χρηστν μας και σε καμα περπτωση δεν δημιουργε οιαδποτε μορφς δσμευση για οποιονδποτε. 

Αποζημωση

Ρητ συμφωνεται με την παροσα τι σε περπτωση που ασκηθε κατ του Δικτυακο μας τπου οποιαδποτε αγωγ, αξωση, διοικητικ δικαστικ απορρουσα απ οποιασδποτε μορφς δικ σας παρβαση, αναλαμβνετε την υποχρωση αφενς να παρμβετε στη σχετικ δικαστικ διαδικασα και αφετρου να αποζημισετε το Δικτυακ μας τπο στην περπτωση που υποχρεωθε σε καταβολ αποζημωσης λλης δαπνης.

Μεταβολς

Το koinoxrista24.gr διατηρε το δικαωμα να μεταβλει να τροποποιε τους εφαρμοστους ρους και προποθσεις για τη χρση της ιστοσελδας σε οποιαδποτε χρονικ στιγμ. Ττοιες αλλαγς, τροποποισεις, προσθκες διαγραφς στους ρους και τις προποθσεις της χρσης θα τθενται σε ισχ μεσα απ την γνωστοποησ τους, η οποα μπορε να δοθε με κθε μσο συμπεριλαμβανομνης, αλλ χι περιοριστικ, της θσης καινοργιων ρων και προποθσεων στην ιστοσελδα. Κθε χρση της ιστοσελδας κατπιν ττοιας αλλαγς τροποποησης θα θεωρεται τι αποτελε αποδοχ εκ μρους σας ττοιων αλλαγν, τροποποισεων, προσθηκν διαγραφν. Το koinoxrista24.gr μπορε, σε οποιαδποτε χρονικ στιγμ, να καταγγελει, αλλξει, αναστελει διακψει οποιαδποτε επιμρους λειτουργα αυτς της ιστοσελδας συμπεριλαμβανομνης της διαθεσιμτητας, της φωτογραφας παρουσασης περιγραφς οποιουδποτε προντος υπηρεσας.

Απαιτσεις ενημρωσης για συμβσεις εξ αποστσεως και συμβσεις εκτς εμπορικο καταστματος
1. Πριν δεσμευθε ο καταναλωτς με σμβαση συναπτμενη εξ αποστσεως εκτς εμπορικο καταστματος με οποιαδποτε αντστοιχη προσφορ, ο προμηθευτς παρχει στον καταναλωτ τις ακλουθες πληροφορες με ευκριν και κατανοητ τρπο:
α) τα κρια χαρακτηριστικ των αγαθν των υπηρεσιν, στον βαθμ που ενδεκνυται σε σχση με το μσο και τα αγαθ τις υπηρεσες
β) την ταυττητα του προμηθευτ, λγου χρη την εμπορικ επωνυμα του
γ) τη γεωγραφικ διεθυνση που ο προμηθευτς εναι εγκατεστημνος και τον αριθμ τηλεφνου του προμηθευτ, τον αριθμ τηλεομοιοτυπας και τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου του, εν υπρχει, στε να μπορε ο καταναλωτς να επικοινωνσει με τον προμηθευτ γργορα και αποτελεσματικ και, κατ περπτωση, τη γεωγραφικ διεθυνση και την ταυττητα του προμηθευτ για λογαριασμ του οποου ενεργε
δ) εν διαφρει απ τη διεθυνση που παρχεται βσει της περπτωσης γ), τη γεωγραφικ διεθυνση της εμπορικς δρας του προμηθευτ και, που ενδεκνυται, τη διεθυνση του προμηθευτ για λογαριασμ του οποου ενεργε, που ο καταναλωτς μπορε να απευθνει τυχν παρπον του
ε) τη συνολικ τιμ των αγαθν υπηρεσιν, συμπεριλαμβανομνων του Φ.Π.Α. και κθε λλου τλους, αν, λγω της φσεως των αγαθν των υπηρεσιν, η τιμ δεν μπορε ευλγως να καθοριστε εκ των προτρων, τον τρπο με τον οποο πρκειται να υπολογιστε η τιμ, καθς και, που τυγχνει εφαρμογς, λες τις πρσθετες επιβαρνσεις αποστολς, παρδοσης ταχυδρομεου και κθε λλη δαπνη , ταν αυτς οι επιβαρνσεις δεν μπορον ευλγως να υπολογιστον εκ των προτρων, το γεγονς τι μπορε να απαιτηθον ττοιες πρσθετες επιβαρνσεις. Σε περπτωση σμβασης αορστου χρνου σμβασης που περιλαμβνει συνδρομ, η συνολικ τιμ περιλαμβνει τη συνολικ δαπνη αν περοδο χρωσης. Εν οι συμβσεις αυτς επιβαρνονται με σταθερ τιμ, η συνολικ τιμ σημανει επσης τη συνολικ μηνιαα δαπνη. Εν η συνολικ δαπνη δεν μπορε ευλγως να υπολογισθε εκ των προτρων, περιγρφεται ο τρπος με τον οποο η τιμ πρκειται να υπολογιστε
στ) το κστος χρησιμοποισεως του μσου επικοινωνας εξ αποστσεως για τη σναψη της σμβασης, ταν αυτ υπολογζεται με βση λλη εκτς των βασικν τιμολογων
ζ) τις διευθετσεις πληρωμς, παρδοσης, εκτλεσης, της προθεσμας εντς της οποας ο προμηθευτς αναλαμβνει να παραδσει τα αγαθ να παρσχει τις υπηρεσες και, που τυγχνει εφαρμογς, της πολιτικς που εφαρμζει ο προμηθευτς για την αντιμετπιση των παραπνων
η) που υπρχει δικαωμα υπαναχρησης, τις προποθσεις, την προθεσμα και τις διαδικασες σκησης του δικαιματος σμφωνα με το ρθρο 3ζ παργραφος 1, καθς και το υπδειγμα του εντπου υπαναχρησης που παρατθεται στο τμμα Β του Παραρτματος το οποο προσαρτται και αποτελε αναπσπαστο μρος του Ν. 2251/1994 «Για την προστασα των καταναλωτν».
θ) που τυγχνει εφαρμογς, τι ο καταναλωτς θα επιβαρυνθε με τη δαπνη επιστροφς των αγαθν σε περπτωση υπαναχρησης και, για τις εξ αποστσεως συμβσεις, εν τα αγαθ απ τη φση τους δεν μπορον υπ κανονικς συνθκες να επιστραφον ταχυδρομικς, τη δαπνη επιστροφς τους
ι) σε περπτωση που ο καταναλωτς ασκσει το δικαωμα υπαναχρησης αφο χει κνει χρση της δυναττητας του, τι ο καταναλωτς δεσμεεται να καταβλει το ελογο κστος στον προμηθευτ.
ια) ταν δεν παρχεται δικαωμα υπαναχρησης σμφωνα με την παργραφο ΣΤ, την πληροφορα τι ο καταναλωτς δεν θα χει δικαωμα υπαναχρησης , κατ περπτωση, τις περιστσεις υπ τις οποες ο καταναλωτς χνει το δικαωμ του υπαναχρησης
ιβ) υπενθμιση της παρξης της ευθνης του πωλητ για πραγματικ ελαττματα και λλειψη συνομολογημνων ιδιοττων σμφωνα με τα ρθρα 534 επ. του Αστικο Κδικα•
ιγ) που τυγχνει εφαρμογς, την παρξη και τους ρους εφαρμογς υπηρεσιν υποστριξης του πελτη μετ την πληση, εξυπηρτησης μετ την πληση και εμπορικν εγγυσεων
ιδ) την παρξη σχετικν κωδκων συμπεριφορς, πως ορζονται στο Ν. 2251/94, και του τρπου απκτησης αντιγρφων τους, κατ περπτωση
ιε) τη διρκεια της σμβασης, που τυγχνει εφαρμογς, , εν η σμβαση εναι αορστου χρνου αυτματης παρτασης, τους ρους για τη λξη της σμβασης
ιστ) που τυγχνει εφαρμογς, την ελχιστη διρκεια των υποχρεσεων του καταναλωτ βσει της σμβασης
ιζ) που τυγχνει εφαρμογς, την παρξη και τους ρους κατθεσης χρημτων λλων χρηματοοικονομικν εγγυσεων που πρπει να καταβληθον να παρασχεθον απ τον καταναλωτ ποτε το ζητσει ο προμηθευτς
ιη) που τυγχνει εφαρμογς, τις δυναττητες λειτουργας του ψηφιακο περιεχομνου, μαζ με τα ισχοντα τεχνικ μτρα προστασας
ιθ) που τυγχνει εφαρμογς, κθε τυπικ διαλειτουργικτητα ψηφιακο περιεχομνου με υλισμικ και λογισμικ της οποας ο προμηθευτς χει γνση ευλγως αναμνεται να χει γνση
κ) που τυγχνει εφαρμογς, τη δυναττητα προσφυγς σε εξωδικαστικ μηχανισμ παραπνων και επανρθωσης,
στον οποο υπγεται ο προμηθευτς, καθς και τους τρπους πρσβασης σε αυτν.
4. Οι πληροφορες που αναφρονται στην παργραφο 1 αποτελον αναπσπαστο τμμα της σμβασης που συνπτεται εξ αποστσεως εκτς του εμπορικο καταστματος και δεν μεταβλλονται πλην ρητς συμφωνας των συμβαλλμενων μερν.
5. Εν ο προμηθευτς δεν χει τηρσει τις υποχρεσεις ενημρωσης για τις πρσθετες επιβαρνσεις λλες δαπνες κατ τα οριζμενα στην παργραφο 1 περπτωση ε) για τις δαπνες επιστροφς των αγαθν κατ τα οριζμενα στην παργραφο 1 περπτωση θ), ο καταναλωτς δεν πληρνει τις εν λγω επιβαρνσεις δαπνες.
6. Ως προς την εκπλρωση των υποχρεσεων ενημρωσης που ορζονται στα ρθρα 3β ως 3ιβ, το βρος της απδειξης το χει ο προμηθευτς.
7. Εν ο προμηθευτς δεν τηρσει τις υποχρεσεις ενημρωσης που προβλπονται στο παρν ρθρο η σμβαση εξ αποστσεως εκτς εμπορικο καταστματος εναι κυρη υπρ του καταναλωτ.


Εφαρμοστο δκαιο και λοιπο ροι

Η συγκεκριμνη σμβαση χρσης διπεται απ τις διατξεις του Ελληνικο Δικαου, τις οδηγες και τους Κανονισμος του Ευρωπακο Δικαου και τις σχετικς Διεθνες διατξεις, ερμηνεεται δε με βση τους καννες της καλς πστης, των συναλλακτικν ηθν και του οικονομικο και κοινωνικο σκοπο του δικαιματος.

Εν κποια διταξη κριθε αντθετη προς το νμο και ως εκ τοτου κυρη ακυρσιμη, παει αυτοδικαως να ισχει, χωρς σε καμα περπτωση να θγεται η ισχς των λοιπν ρων.

Καμα τροποποηση των ρων της συγκεκριμνης σμβασης δε θα λαμβνεται υπψη και δε θα αποτελε τμμα αυτς, εν δεν χει διατυπωθε εγγρφως και δεν χει ενσωματωθε σε αυτ.

Αρμδια δικαστρια για τυχν αναφυμενες διαφορς εξ αφορμς της εν λγω σμβασης εναι τα Δικαστρια Αθηνν


Στοιχεα Επικοινωνας

Αφοι Γεωργιδη Ο.Ε.
Ηπερου 41, Δρμα
τηλ. 2521031234
email: info@koinoxrista24.gr