Δωρεν Δοκιμαστικ Περοδος 10 Ημερν

Μπορετε να δημιουργσετε ναν λογαριασμ και να δοκιμσετε την εφαρμογ εντελς δωρεν για 10 ημρες!
Εν αντιμετωπσετε οποιαδποτε δυσκολα μπορετε να μας στελετε να email και θα προσπαθσουμε να σας απαντσουμε το συντομτερο δυνατν (συνθως εντς λγων ωρν)
Εν αντιμετωπσετε δυσκολες με τα χιλιοστ των διαμερισμτων μπορετε να μας στελετε τον πνακα χιλιοστν των διαμερισμτων μα προηγομενη κατσταση κοινοχρστων και να τα εισγουμε εμες στον λογαριασμ σας την πρτη φορ

Ξεκινστε Σμερα!


  Δωρεν Δοκιμαστικ Περοδος 10 ημερν

/

Το τελευταο διστημα και με δεδομνη την δσκολη κατσταση στην οποα χουν περιλθει οι νοικοι των πολυκατοικιν (και χι μνο, φυσικ) πολλο νθρωποι ανατρχουν στην ισχουσα νομοθεσα για να επιλσουν τις διαφορς τους. Το πιο χαρακτηριστικ εναι η φμη που κυκλοφορε τον τελευταο χρνο τι χει αλλξει η νομοθεσα και λγω της κρσης χει καταργηθε το πγιο θρμανσης κτι το οποο δεν ισχει!

Στη σελδα αυτ, λοιπν, συγκεντρνουμε τα σημαντικτερα νομοθετματα, πρ.διατγματα και αποφσεις δικαστηρων που σχετζονται με τα κοινχρηστα και τη λειτουργα των πολυκατοικιν.

1. Τα κοινχρηστα ξοδα κατανμονται βσει των τετραγωνικν μτρων των διαμερισμτων.

Συγκεκριμνα, ο νμος 3741/1929  (ρθρο 5 παρ. β) αναφρει:
καστος των συνιδιοκτητν υποχρεοται να συνεισφρη εις τα κοιν βρη επ τη βσει της αξας του ορφου διαμερσματος ου εναι κριος.

Δηλαδ, τα κοινχρηστα πρπει να πληρνονται βσει της αξας του διαμερσματος η οποα εξαρτται απ τα τετραγωνικ μτρα, οπτε για ευκολα χει (σωστ) επικρατσει τι τα κοινχρηστα ξοδα πρπει να μοιρζονται ανλογα με τα τετραγωνικ μτρα του κθε διαμερσματος.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχεδν στο σνολο τους, τα ρθρα που βρσκονται στο νμο 3741/1929 ισχουν εφσον δεν υπρχει καταστατικ ομφωνη συμφωνα των ιδιοκτητν που να αναφρει κτι διαφορετικ. Αν δηλαδ υπρχει καταστατικ στην πολυκατοικα χει γνει συνλευση και οι ιδιοκττες αποφσισαν ομφωνα (και χι κατ πλειοψηφα) να κατανμουν τα κοινχρηστα εξσου σε λα τα διαμερσματα και χι βσει των τετραγωνικν ττε μπορον να παραβλψουν τη νομοθεσα και να κνουν αυτ που χουν ομφωνα συμφωνσει.

 

2. Τα κεν διαμερσματα πρπει να πληρνουν κανονικ 100% στα κοινχρηστα ξοδα (δεν αφορ τα ξοδα της θρμανσης στις πολυκατοικες με ωρομετρητς θερμιδομετρητς)

Στις επεξηγσεις του 3741/1929 αναφρεται:

Η προς συνεισφορν υποχρωσις εκστου συνιδιοκττου προκπτει εκ της συνιδιοκτησας του κοινο και εκ του τι το κοινν πργμα εκ του προορισμο του χρησιμεει δια την εξυπηρτησιν των συνιδιοκτητν, ανεξαρττως του αν, εκ λγων αφορντων τον συνιδιοκττην, γνεται πργματι χρησιμοποησις χι του κοινο. Το αν πργματι ο συνιδιοκττης ποιεται χρσιν του εξυπηρετοντος αυτν κοινο πργματος εναι αδιφορον.

Με λλα λγια, το αν ο νοικος ενς διαμερσματος χρησιμοποιε το διαμρισμα τα κοιν της πολυκατοικας (ανελκυστρας, κοινχρηστο ρεμα, κλπ) δεν τον απαλλσσει απ τα κοινχρηστα στα οποα πρπει να συμμετχει κανονικ σαν να κατοικοσε στο διαμρισμα.

* Και εδ ισχει η σημεωση της πρτης παραγρφου

 

3. Ποιες θεωρονται κοινχρηστες δαπνες και ποιοι πρπει να συμμετχουν;

Στο ρθρο 5 παργραφος γ' του 3741/1929 βρσκουμε:

Κοιν βρη θεωρονται η συντρησις και επισκευ των εν ρθρ. 2 παρ. 1 του παρντος μερν του ακιντου, εφ' ων καθορζεται αναγκαστικ μεταξ των κατ' ιδαν συνιδιοκτητν συνιδιοκτησα και οι παντς εδους φροι οι βαρνοντες την κοινν οικοδομν.

Με λλα λγια λοι οι ιδιοκττες εναι υποχρεωμνοι να συμμετχουν στις δαπνες επισκευς και συντρησης της πολυκατοικας με τον τρπο που περιγρφονται στην 1η και 2η παργραφο αυτο του ρθρου.

 

4.  Γιατ υπρχει και πς υπολογζεται το πγιο θρμανσης; (Για πολυκατοικες με ωρομετρητς θερμιδομετρητς)

Σμφωνα με το Προεδρικ Διταγμα του 1985 , κθε διαμρισμα εναι υποχρεωμνο να συμμετχει στην αγορ των καυσμων ετε εχε κατανλωση ετε χι. Το ποσ με το οποο θα συμμετχει εναι συνρτηση των συντελεστν ei και fi οι οποοι υπρχουν για κθε διαμρισμα στην μελτη θρμανσης του εργολβου. Για την ακρβεια το ποσ του παγου προκπτει απ την πρξη:

ei * fi * ποσ καυσμων. Δηλαδ για να διαμρισμα με ei= 0.15 και fi=0.3 σε μα αγορ καυσμων ση με 1000 ευρω θα πρπει να πληρσει πγιο 0.15 * 0.3 * 1000= 45ευρω.

Σμφωνα πντα με το Προεδρικ Διταγμα του 1985, ο τρπος με τον οποο συγκεντρνεται το τελικ ποσ της θρμανσης εναι ο εξς:

Σε μα αγορ 1000 ευρ καυσμων, το 30% περπου του ποσο (300 ευρ) θα μοιραστε σε λα τα διαμερσματα με τον τρπο που περιγρφηκε παραπνω (ανεξρτητα δηλαδ αν υπρχει κατανλωση καυσμων). Τα υπλοιπα 700ευρω θα μοιραστον ανλογα με την κατανλωση καυσμων του κθε διαμερσματος με τον τρπο που ορζει και πλι το Προεδρικ Διταγμα.

4.1. Γιατ υπρχει το πγιο θρμανσης;

Αρχικ, ταν να διαμρισμα εναι κεν και δεν θερμανεται αυτματα επηρεζει και τα γειτονικ του διαμερσματα. Για την ακρβεια τα διαμερσματα αυτ χουν απλειες θρμανσης με αποτλεσμα να πρπει να καταναλνουν περισστερα κασιμα.

Επσης, κατ τη μελτη θρμανσης της πολυκατοικας ο μηχανικς χει τοποθετσει ναν καυστρα ο οποος να καλπτει τις ανγκες συγκεκριμνου αριθμο διαμερισμτων.  τσι, ταν λιγτερα διαμερσματα χρησιμοποιον τον καυστρα αυτ σημανει τι αυτς για να λειτουργσει καταναλνει περισστερα κασιμα απ τι θα κατανλωνε αν λα τα διαμερσματα ταν γεμτα.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτ που θα πρπει να χουμε πντα υπψιν μας εναι τι η τιμ της 1 ρας ( θερμδας) δεν μπορε να εναι σταθερ και οτε η δια σε κθε διαμρισμα. Εξαρτται απ την τιμ των καυσμων αλλ και απ το ποσοστ των ωρν ( θερμδων) που χει να διαμρισμα επ του συνλου των ωρν λης της πολυκατοικας.

τσι σο παρξενο και αν φανεται, εναι δυνατν να διαμρισμα σε 2 διαφορετικος μνες να πληρνει περισστερα στο μνα που χει λιγτερες ρες.

5. Η συντρηση ανελκυστρα εναι ετσια και αμοιβ του συντηρητ εναι ανεξρτητη απ τον αριθμ των συντηρσεων

Στο blog μας μπορετε να βρετε να σχετικ ρθρο που εξηγε τ ακριβς ισχει σχετικ με τις συντηρσεις και την αμοιβ του συντηρητ του ανελκυστρα. Κντε κλικ εδ: