Υπουργική Απόφαση – Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

September 23, 2010 / No Comments

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16094/2008 – ΦΕΚ 917/Β’/19.5.2008

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΗλιακός κοινόχρηστη ταράτσα

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28, 9 παρ. 6 και 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομι­κός Κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 2831/2000.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ300/2007 (ΦΕΚ 2210/Β’/14.11.2007) απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουρ­γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 3046/304/30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ’) απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

4. Την αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμμα­τέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Εγκύκλιος 3/2003).

5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής:

1. Η Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται πάνω από το μέ­γιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό και για την εκτός σχεδίου περιοχή μέχρι του ύψους του 1.50 μ. πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος, χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα Φωτοβολταϊκά συστήματα αποτε­λούν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δε­δομένου ότι είναι ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας.

2. Η εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτο-βολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται και στους ακάλυ­πτους χώρους των οικοπέδων (στην εντός σχεδίου και στην εντός οικισμών χωρίς σχέδιο δόμησης) με την επι­φύλαξη του αρθ. 23 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης (Κτιριοδομικός Κανονισμός) περί φύτευσης οικοπέδων.

3. Τα παραπάνω ενεργειακά συστήματα θα συμπεριλη­φθούν στην ενεργειακή μελέτη των κτιρίων όταν αυτή γίνει υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ.

4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών και Φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε απολήξεις κλιμακο­στασίων και κατά παράβαση του αρθρ. 4 του Γ.Ο.Κ. του 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια εκτός και εάν προβλέ­πονται από τα διατάγματα προστασίας των οικισμών ή επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης του δια­τηρητέου κτιρίου που εκδίδονται με Υπουργική απόφαση (ειδική ρύθμιση) και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.».

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε εντός και εκτός σχε­δίου περιοχές και εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν ισχύουσες διατάξεις των περιοχών αυτών.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πηγή: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών http://www.dsanet.gr/epikairothta_nomothesia.asp

Προσθήκη των συντελεστών ei και fi στην εκτύπωση της συγκεντρωτικής κατάστασης

September 18, 2010 / No Comments

Πλέον εκτυπώνοντας την συγκεντρωτική κατάσταση των κοινοχρήστων σας, μπορείτε να βλέπετε τους συντελεστές ei και fi του κάθε διαμερίσματος. Οι συντελεστές αυτοί αφορούν τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε οικοδομές είτε με ωρομετρητές είτε με θερμιδομετρητές και είναι πολύ σημαντικοί καθώς καθορίζουν το πάγιο της θέρμανσης , αλλά και το πόσο κοστίζει η ώρα (ή η θερμίδα) σε κάθε διαμέρισμα.

Κατάσταση κοινοχρήστων

Οι συντελεστές ei και fi προκύπτουν από τον πίνακα κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης τον οποίο συντάσσει ο εργολάβος της οικοδομής.  Πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής ei είναι σχετικός με τον όγκο του διαμερίσματος, και ο συντελεστής fi είναι σχετικός με την θέση του διαμερίσματος στην οικοδομή, δηλαδή τον προσανατολισμό του και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.

Εάν δεν είστε ήδη μέλος του koinoxrista24.gr μπορείτε να κάνετε δωρεάν έναν λογαριασμό για 10 ημέρες και να εκδώσετε τα κοινόχρηστα της οικοδομής σας από τον υπολογιστή σας εύκολα και γρήγορα.

Συντήρηση Ανελκυστήρα

September 2, 2010 / No Comments

Η ΚΥΑ 28425/2008 που τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2009 μεταξύ άλλων καθορίζει τα:ανελκυστήρας πολυκατοικία

διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων:

1. Για μονοκατοικίες,  κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως
2.
Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες = 8 φορές ετησίως
3.
Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα = 24 φορές ετησίως

διαστήματα διενέργειας περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων:

1. μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια
2.
με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια
3.
μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια για επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια
4.
με περισσότερες στάσεις, σε επαγγ. κτίρια & ξενοδοχεία έως 200 κλινών κάθε 3 χρόνια
5.
δημοσίων χώρων και κτιρίων, ξενοδοχείων με περισσότερες από 200 κλίνες κάθε χρόνο.

περισσότερα: http://www.pomida.gr/diaheirisi/anelkystires.html